REGLEMENT

REGLEMENT VAN DE AUBEL WEDSTRIJD

ARTIKEL 1
De wedstrijd “Win 2x1 kookworkshop voor het hele gezin met Loïc” wordt georganiseerd door Detry NV, rue de Merckhof 110, B-4880 Aubel, KBO nr. 0402.327.393.
Alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in België of in het Groothertogdom Luxemburg verblijven en een geldig e-mailadres hebben, kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Elke deelnemer die niet aan deze voorwaarden voldoet, zal automatisch van de wedstrijd uitgesloten worden. De deelnemers moeten te allen tijde een identiteits- en leeftijdsbewijs kunnen voorleggen, zodat de organisatoren eventuele misbruiken kunnen nagaan en bestraffen.

ARTIKEL 2
De wedstrijd gaat op 15 september 2021 van start en eindigt op 31 oktober 2021, telkens om middernacht, volgens de in artikel 3 opgenomen modaliteiten.
Er kan op geen enkele andere manier aan deze wedstrijd deelgenomen worden dan zoals beschreven in huidig reglement.

ARTIKEL3
Om geldig deel te nemen moet de deelnemer de unieke code invullen op de daarvoor voorziene plaats op de website www.myaubel.be/loic, en er verder de gevraagde persoonlijke gegevens invullen.

De codes zijn terug te vinden op volgende deelnemende Aubel®-producten:

•    Aubel in zelfbediening
•    Het gamma voorverpakte Aubel® Daily Fresh in kraft bakjes en transparante bakjes. 


Met elke code kan slechts één keer geldig deelgenomen worden per post- of e-mailadres. 

Iedere keer dat er een nieuwe code wordt ingevoerd kan eenzelfde persoon opnieuw deelnemen.

Na het geldig invoeren van de codes en persoonsgegevens verschijnt er een hoofd- en een schiftingsvraag.

 


De deelnemer dient zowel de hoofdvraag als de schiftingsvraag te beantwoorden. De deelnemers dienen de procedure correct te volgen tot hun deelname wordt bevestigd. De vragen zijn de volgende:

Hoofdvraag
Met welk Aubel® product bereidt Loîc zijn "XL broodje"?
- A. Aubel® kalkoen boulette
- B. Gebraden boulette van Aubel®
- C. Boulette van bij ons van Aubel®

Schiftingsvraag
Hoeveel mensen zullen er van 15/09/2021 tot 31/10/2021 om middernacht aan de wedstrijd hebben deelgenomen?

Na registratie van deze antwoorden wordt de deelname als geldig beschouwd.
ARTIKEL 4
Om geldig deel te nemen moet de deelnemer een vakje aanvinken waarmee hij bevestigt dat hij terdege kennis nam van de wedstrijdregels en dat hij het reglement aanvaardt. Zonder aanvaarding van het reglement is de deelname niet geldig.

ARTIKEL 5
Alle gemaakte kosten om deel te nemen aan de wedstrijd (telefoon, internet, informatica, ...), zijn volledig voor rekening van de deelnemers. De deelnemers kunnen in geen enkel geval enige kosten van deelname aan de wedstrijd op de organisatoren verhalen.

ARTIKEL 6
De winnaars zijn diegenen die de hoofdvraag correct beantwoordden en die ook het juiste antwoord op de schiftingsvraag gaven of een antwoord gaven dat er het dichtst in de buurt van kwam. Bij een ex aequo zal de deelnemer die als eerste aan de wedstrijd deelnam (datum en tijdstip waarop de antwoorden geldig werden ingevoerd), tot winnaar worden uitgeroepen.

ARTIKEL 7 
Eenzelfde persoon die op basis van zijn naam, zijn woonplaats en zijn e-mailadres als dusdanig werd geïdentificeerd, kan slechts één prijs winnen. Bovendien zal er ook maar één prijs worden toegekend per gezin dat onder hetzelfde dak woont. Als een deelnemer meer dan één keer deelneemt door gebruik te maken van meerdere e-mailadressen, identiteiten of op een andere manier, leidt dit automatisch en zonder voorafgaande waarschuwing tot de uitsluiting van de deelnemer in kwestie. Er zal geen enkele klacht ter zake aanvaard worden.

ARTIKEL 8
Met deelnemers zonder volledig profiel wordt er in het kader van deze wedstrijd geen rekening gehouden. Onder deelnemers zonder volledig profiel worden alle deelnemers verstaan die de hoofd- en de schiftingsvraag niet beantwoordden en/of hun naam, voornaam, adres, geboortedatum en e-mailadres niet invulden.

ARTIKEL 9
Elke inschrijving die een ongeldig e-mailadres of een onvolledig of vals thuisadres vermeldt, wordt nietig verklaard. De organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld, mocht een inschrijvingsformulier onjuist of onvolledig ingevuld worden, waardoor het een verkeerd of onbekend adres zou vermelden, of mocht hieruit een ander probleem voortvloeien.

ARTIKEL 10
In het kader van deze wedstrijd worden volgende prijzen toegekend:
1ste prijs: 2x1 kookworkshop voor het hele gezin met Loïc. 
Organisatie van deze workshop : 
- Datum: (unieke datum vastgesteld in de periode van het 1ste trimester 2022, nog te bevestigen). 
•    Plaats: AED Studio’s, Fabriekstraat 38, 2547 Lint 
•    Halve dag, inclusief bezoek aan de studio's waar de uitzending wordt opgenomen, een culinaire workshop voor 4 personen met Loïc, proeverij van de bereide producten (drankjes en ingrediënten ter plaatse voorzien). Transportkosten worden niet gedekt.
•    Aantal personen dat aan de culinaire workshop mag deelnemen: 4
* De timing en de uitvoeringsmodaliteiten voor de "kookworkshop voor het hele gezin met Loïc" worden bepaald in functie van de evolutie van de coronamaatregelen.
2de prijs tot 31ste prijs: 30 exemplaren van het nieuwe receptenboek “Loïc, zot van koken Vol. 2”

ARTIKEL 11
De winnaars ontvangen in de loop van de maand oktober 2021 een mail op het adres dat ze bij hun online-registratie opgaven om deel te nemen aan de wedstrijd. Er zal hen gevraagd worden om de nodige gegevens (woonplaats) te bevestigen en/of aan te vullen om de beschreven prijs te kunnen ontvangen.
Het Bedrijf DETRY behoudt zich eveneens het recht voor om telefonisch contact op te nemen met de winnaars, op het nummer dat ze bij hun inschrijving meedeelden, om de correcte ontvangst van de e-mail te garanderen en/of om de uitreiking van hun prijs praktisch te kunnen organiseren.
Als de winnaar binnen de 7 dagen na verzending van dit bericht deze gegevens niet heeft bevestigd en/of aangevuld door via mail te reageren, wordt de prijs automatisch toegekend aan de volgende winnaar in de rangschikkingsvolgorde van de resultaten. Er zal geen enkele compensatie in eender welke vorm toegekend worden.
De winnaars van de 1ste prijs zullen door DETRY NV gecontacteerd worden om hen de datum en de praktische informatie van de kookworkshop voor het hele gezin met Loïc mee te delen. 
De vastgestelde datum kan door de winnaar van de wedstrijd niet worden gewijzigd. Als blijkt dat de winnaar om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de kookworkshop die op die datum gepland staat, kan geen enkele vergoeding worden toegekend.
Als de workshop om welke reden dan niet met Loïc kan doorgaan, zal de prijs worden omgezet in een culinaire activiteit van vergelijkbare waarde en voor hetzelfde aantal deelnemers (maximum 4), naar keuze van de organisator, zonder dat de winnaars dit op enigerlei manier kunnen betwisten.
De prijzen kunnen niet worden omgezet in baar geld. 
RECHT OP AFBEELDING
Tijdens de kookworkshop kunnen foto's en/of video's van de deelnemers worden gemaakt.
Door de prijs te aanvaarden, geeft de winnaar, evenals de personen die de activiteit bijwonen, met inbegrip van minderjarige kinderen van wie hij/zij de ouder of wettelijke voogd is, toestemming voor het gebruik door de organisator en/of zijn partners van het beeld van de deelnemers op een foto, video en/of andere digitale media in al zijn publicaties, met inbegrip van publicaties op het internet, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.
Indien de winnaar niet gerechtigd is deze toestemming te geven voor een deelnemer, zal deze deelnemer niet kunnen deelnemen, tenzij een gemachtigd persoon uitdrukkelijk zijn toestemming geeft.
Deze machtiging wordt kosteloos verleend, zonder enige beperking in tijd of in territoriaal opzicht.

De prijzen van de winnaars van de 2de tot en met de 31ste prijs worden in november 2021 per pakketpost verzonden naar het adres dat bij de inschrijving is opgegeven. 
De prijs kan niet in geld worden omgezet en zal in natura worden aanvaard onder de hieronder beschreven voorwaarden.
De winnaars zullen hun prijs per post ontvangen via de diensten van de Post. Als de dienst die de levering verricht, de prijs niet kan overhandigen, zal er een briefje in de bus gestoken worden met de nodige contactgegevens, zodat de deelnemer rechtstreeks contact kan opnemen om een nieuwe aanbieding af te spreken. Als de winnaar niet reageert op dit bericht binnen de hiertoe voorziene termijn na de datum van de eerste aanbieding bij hem thuis, dan zal de prijs opnieuw eigendom worden van het Bedrijf DETRY NV. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele vertraging of verlies bij levering.

ARTIKEL 12
De organisator noch alle andere partijen die hun medewerking verleenden, kunnen ervoor verantwoordelijk worden gesteld indien de wedstrijd om redenen buiten hun wil om beëindigd, stopgezet, uitgesteld of geannuleerd moeten worden.

ARTIKEL 13
Over de organisatie of het verloop van de wedstrijd wordt niet gecommuniceerd, noch schriftelijk, noch elektronisch, noch telefonisch, en dit zowel tijdens als na de wedstrijd.

ARTIKEL 14
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen, mochten onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen.

ARTIKEL 15
Elk soort bedrog, poging tot bedrog, misbruik of poging tot misbruik zal automatisch tot de uitsluiting van de deelnemer in kwestie leiden, zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving nodig is.
Daarenboven behoudt de organisator zich eveneens het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen eenieder die bedrog pleegde of hiertoe een poging ondernam, ergens misbruik van maakte of dit poogde te doen.
Georganiseerde of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden als misbruik of bedrog beschouwd en leiden automatisch tot de uitsluiting van de betroffen deelnames, zonder dat hiermee afbreuk gedaan wordt aan enige andere rechten van vervolging vanwege de organisator.
De organisator kan ten aanzien van deelnemers niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke vorm van bedrog of misbruik.

ARTIKEL 16
16.1 - Verwerking van de persoonsgegevens
16.1.1
De organisator verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook het privacybeleid na te leven dat terug te vinden is op https://myaubel.be/nl/node/7.

16.2 - Door de organisator beoogde doel bij het gebruik van de persoonsgegevens
16.2.1
De via de website verzamelde persoonsgegevens worden door de organisator gebruikt (die als verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens wordt beschouwd en die het beheer ervan aan derden kan toevertrouwen zoals o.m. communicatiebureaus) om de nodige stappen te kunnen ondernemen voor de organisatie van de wedstrijd “Kookworkshop voor het hele gezin met Loïc”. In dat kader zullen er ook gegevens overgemaakt worden aan derden met het oog op de overhandiging van de prijzen (bv. bureau dat de wedstrijd organiseert, de prijzen levert, enz.).
16.2.2
Bij uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord, met name als de deelnemers het respectieve vakje aanvinken bij hun inschrijving op myaubel.be, zal Detry NV hun persoonsgegevens gebruiken om hen te informeren over eventuele toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.

16.2.3
Enkel de medewerkers en consultants van Detry NV, evenals de medewerkers en consultants van de onderaannemers, leveranciers of commerciële partners die instaan voor de organisatie en het goede verloop van de wedstrijd “Kookworkshop voor het hele gezin met Loïc” zullen toegang hebben tot de persoonsgegevens van de deelnemers voor de hierboven vermelde doeleinden.
16.3 - Bewaringstermijn van de persoonsgegevens
In overeenstemming met de wettelijke verplichtingen opgelegd door de AVG zal de organisator de persoonsgegevens van de gebruikers die voor deze wedstrijd verzameld werden, uitsluitend bewaren voor de redelijk geachte, benodigde termijn voor de realisatie van de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld werden, zijnde 3 maanden na de kookworkshop of na het opsturen van de prijs.
Als de deelnemer het vakje voor zijn inschrijving op MyAubel aanvinkte, worden zijn persoonsgegevens bewaard zolang hij niet te kennen geeft dat hij niet langer wenst deel te nemen aan het getrouwheidsprogramma MyAubel, conform het privacybeleid van laatstgenoemde.

ARTIKEL 17
Huidig reglement valt onder de Belgische wetgeving. Alle kwesties in verband met de toepassing of interpretatie van het reglement of alle onvoorziene kwesties die zich zouden voordoen, zullen soeverein door de organisator in naleving van de Belgische wetgeving geregeld worden. Bij een eventueel geschil zijn alleen de rechtbanken uit het rechtsgebied van de zetel van de organisator territoriaal bevoegd.